Περίληψη αποφάσεων 43ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018