Περίληψη αποφάσεων 20ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

 -