Περίληψη αποφάσεων 32ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019