Περίληψη αποφάσεων 30ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021