Περίληψη αποφάσεων 22ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019