Περίληψη αποφάσεων 28ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019