ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/2024 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΩ ΒΑΘΕΙΑΣ

  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΩ ΒΑΘΕΙΑΣ

 

Από το πρακτικό 2/22-3-2024 συνεδρίασης της Κοινότητας Κάτω Βάθειας του Δήμου Χερσονήσου.

Σήμερα 22 ΜΑΡΤΙΟΥ ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 19:00μ.μ. στην Κάτω Βάθεια, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση  το Συμβούλιο της Κοινότητας Κάτω Βάθειας στο κτήριο του  Πολιτιστικού Συλλόγου Κάτω Βάθειας, ύστερα από την αρ.10/19-3-2024 πρόσκληση του προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Βάθειας, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του και αναρτήθηκε στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.88 του ν.3852/2010

Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  και αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, δηλαδή σε σύνολο τριών  (3) μελών, παρόντες ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Μαυροφοράκης Κων/νος

Πρόεδρος

 

 

Μαγαράκης Δημήτριος

Μέλος

 

 

Φανταουτσάκης Νικόλαος                   

 

Μέλος

 

 

 

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

Θέμα 1ο :  Τοποθέτηση ηχοπετάσματος στην Εθνική Οδό στο ύψος της ράμπας προς Ηράκλειο.

          Ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου ενημέρωσε το Κοινοτικό Συμβούλιο για το πρόβλημα ηχορύπανσης που υπάρχει, εξαιτίας της κίνησης  των αυτοκινήτων στην Εθνική Οδό , στην περιοχή του Βαθειανού Κάμπου, και συγκεκριμένα στο ύψος της ράμπας εισόδου της Εθνικής Οδού προς Ηράκλειο. Ο Πρόεδρος ζήτησε από το Κοινοτικό Συμβούλιο να εκφράσει τη γνώμη του όσον αφορά τη λύση του προβλήματος αυτού. Το Κοινοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα και αποφάσισε ομόφωνα ότι η μοναδική λύση που υπάρχει, είναι η τοποθέτηση ηχοπετάσματος και στις δυο πλευρές της Εθνικής οδού ,από μέρους του αρμόδιου τμήματος της Περιφέρειας Κρήτης, στο ύψος των ραμπών  εισόδου και εξόδου της Εθνικής Οδού από και προς Ηράκλειο στον Βαθειανό Κάμπο.

Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 5/2024.

 

Θέμα 2ο: Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στον παραλιακό δρόμο κάτω από το κατάστημα     ΛΙΟΝΤΟΜΗΤΣΟΣ.

        Ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου ενημέρωσε το Κοινοτικό Συμβούλιο για την ανάγκη τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων στον παραλιακό δρόμο κάτω από το κατάστημα ΛΙΟΝΤΟΜΗΤΣΟΣ στην περιοχή του Βαθειανού Κάμπου. Το Κοινοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα και λαμβάνοντας υπόψιν την αυξημένη κίνηση στο συγκεκριμένο σημείο, λόγω της παραλίας και των καταστημάτων που λειτουργούν κατά τους θερινούς μήνες, αποφάσισε ομόφωνα ότι η τοποθέτηση των φωτιστικών είναι απαραίτητη γιατί η τουριστική περιοχή αυτή δεν διαθέτει επαρκή  φωτισμό σε σχέση με την αυξημένη κίνηση  πολιτών την τουριστική περίοδο .

Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 6/2024.

 

Θέμα 3ο :  Επισκευή οδοστρώματος όπου χρειάζεται σε όλη την Δημοτική Ενότητα της Κάτω Βάθειας.

         Το Κοινοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα του κατά τόπους κατεστραμμένου οδοστρώματος σε όλο το οδικό δίκτυο της Δημοτικής Ενότητας της Κάτω Βάθειας .Μετά από διαλογική συζήτηση και κατάθεση απόψεων,  αποφάσισε ομόφωνα να ζητήσει από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου Χερσονήσου να προχωρήσει σε  ασφαλτόστρωση  όπου κρίνεται απαραίτητο, για την αποκατάσταση των κατά τόπους ζημιών του οδοστρώματος σε όλο το οδικό δίκτυο της Δημοτικής Ενότητας της Κάτω Βάθειας.

Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 7/2024.

 

Θέμα 4ο :  Διαμόρφωση της αυλής του Παλιού Δημοτικού Σχολείου στη Κάτω Βάθεια.

        Ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου ενημέρωσε το Κοινοτικό Συμβούλιο για το θέμα της ανάγκης διαμόρφωσης της αυλής του Παλιού Δημοτικού Σχολείου του οικισμού της Κάτω Βάθειας, και ζήτησε γνώμες και προτάσεις πάνω σε αυτό. Το Κοινοτικό Συμβούλιο αφού συζήτησε το θέμα και λαμβάνοντας υπ όψιν την έλλειψη κατάλληλου χώρου  στον οικισμό της Κάτω Βάθειας , για την συγκέντρωση πλήθους πολιτών σε εκδηλώσεις , πρότεινε τα εξής:

  • Απομάκρυνση του τοιχίου το οποίο βρίσκεται μεταξύ του δρόμου και της αυλής του Παλιού Δημοτικού Σχολείου και να τοποθετηθούν μεταλλικά κολονάκια.
  • Επέκταση της αυλής δυτικά του χώρου για να αυξηθεί η χωρητικότητα σε άτομα σε περίπτωση εκδηλώσεων.
  • Στρώσιμο του δαπέδου με κυβόλιθους.
  • Κατασκευή αμφιθεάτρου νότια της αυλής.

        Το Κοινοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι συμφωνεί με την διαμόρφωση  της αυλής του Παλιού Δημοτικού Σχολείου και ότι,  αρχικά το Τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χερσονήσου να προχωρήσει στην εκπόνηση μελέτης για το έργο αυτό,  και στην συνέχεια να προχωρήσει στην κατασκευή του .

Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 8/2024.

 

Θέμα 5ο :  Αποκατάσταση βλάβης στον  σωλήνα αποβλήτων στην περιοχή  ΠΟΤΑΜΟΣ.

        Ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου ενημέρωσε το Κοινοτικό Συμβούλιο για το χρονίζον θέμα της  διαρροής που υπάρχει στον αγωγό αποβλήτων στην περιοχή ΠΟΤΑΜΟΣ του οικισμού της Κάτω Βάθειας . Οι κάτοικοι του οικισμού παραπονιούνται επανειλημμένως για την δυσοσμία και την μόλυνση του περιβάλλοντος που δημιουργείται, ως αποτέλεσμα της διαρροής του συγκεκριμένου αγωγού και ζητούν λύση σε αυτό. Το Κοινοτικό Συμβούλιο αφού συζήτησε το θέμα αποφάσισε να ενημερώσει εγγράφως την ΔΕΥΑΧ Χερσονήσου ώστε να λάβει γνώση και να προχωρήσει άμεσα στις εργασίες αποκατάστασης που απαιτούνται.

Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 9/2024.

 

Θέμα 6ο :  Καθαρισμός των σχαρών όμβριων υδάτων στον οικισμό Βαθειανού Κάμπου.

          Το Κοινοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα του καθαρισμού των σχαρών των όμβριων υδάτων σε δυο  σημεία στον οικισμό του Βαθειανού Κάμπου.   Πρώτο σημείο είναι η σχάρα δίπλα στο φαρμακείο ΣΑΛΤΑΡΗ και το δεύτερο σημείο στο γεφυράκι,  βόρειος παράλληλος της Εθνικής Οδού στο ύψος της ράμπας-εισόδου στην Εθνική Οδό προς Ηράκλειο. Στο συγκεκριμένο δεύτερο σημείο σε κάθε έντονη βροχόπτωση το ύψος του νερού που σταθμεύει είναι τόσο μεγάλο που δημιουργεί έντονο πρόβλημα στα διερχόμενα οχήματα  και είναι απαγορευτικό για τους πεζούς. Το Κοινοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να ενημερώσει το αρμόδιο τμήμα του Δήμου Χερσονήσου ώστε να προχωρήσει άμεσα στον καθαρισμό των σχαρών ώστε να γίνεται ομαλά η αποστράγγιση των όμβριων υδάτων .

Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 10/2024

 

Θέμα 7ο : Παραχώρηση χρήσης μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό αγροτικής οδοποιίας.

       Το Κοινοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα του καθαρισμού των αγροτικών δρόμων οι οποίοι, φτάνοντας στο τέλος του χειμώνα και μετά τις βροχοπτώσεις, λόγω  διάβρωσης του εδάφους και τα χόρτα που έχουν φυτρώσει δεξιά και αριστερά των δρόμων,  χρήζουν ανάγκης καθαρισμού . Το Κοινοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να ζητήσει από το τμήμα Καθημερινότητας του Δήμου Χερσονήσου την παραχώρηση χρήσης μηχανημάτων έργου για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο, για τον καθαρισμό της αγροτικής οδοποιίας όλης της Δημοτικής Ενότητας της Κάτω Βάθειας.

Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 11/2024.

 

Θέμα 8ο :  Ενημέρωση του Κοινοτικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο για τρέχοντα θέματα.

  • Πρόταση από τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου για την μονοδρόμηση δύο οδών στον Βαθειανό Κάμπο, της οδού ΝΙΡΟΥ ως κάθοδος προς την ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και της οδού ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ως άνοδος από ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ , για την αποσυμφόρηση της κίνησης που δημιουργείτε από τις παρακείμενες εισόδους και εξόδους της Εθνικής Οδού.
  • Ενημέρωση από τον Πρόεδρο για το θέμα της αίτησης ενοικίασης ακινήτου το οποίο βρίσκεται δίπλα από τον αρχαιολογικό χώρο του ΝΙΡΟΥ, το οποίο ακίνητο θα χρησιμεύσει  ως Δημοτικός χώρος στάθμευσης, για την πορεία της αίτησης αυτής δεν υπάρχει προς το παρόν κάποια ενημέρωση  από τον Δήμο Χερσονήσου. Σχετικά με την ανάγκη εξασφάλισης χώρων στάθμευσης στο συγκεκριμένο σημείο, ο Πρόεδρος πρότεινε επίσης και το ακίνητο δίπλα στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΙΟΥΠΙΑ ΤΟΥ ΤΖΟ».

Για τα θέματα αυτά το Κοινοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή τους για την επόμενη συνεδρίαση.

 

 

                                   Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

 

 

O Πρόεδρος                                                                                       Τα μέλη

Μαυροφοράκης Κωνσταντίνος                                                  Μαγαράκης  Δημήτριος

                                                                                                      Φανταουτσάκης  Νικόλαος

 

 

 

Η Ειδική Γραμματέας    

 

Φανταουτσάκη  Δήμητρα

 

 

22-3-2024

Ο Πρόεδρος  της Κοινότητας  Κάτω Βάθειας

Μαυροφοράκης Κωνσταντίνος