Περίληψη αποφάσεων 1ης συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2017