Περίληψη αποφάσεων 3ης συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2017