Περίληψη αποφάσεων 6ης συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2016