Περίληψη αποφάσεων 7ης συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2015