Περίληψη αποφάσεων 8ης συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2017