Περίληψη αποφάσεων 11ης συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2014