Περίληψη αποφάσεων 11ης συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής