Περίληψη αποφάσεων 1ης συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Χερσονήσου έτους 2013