Περίληψη αποφάσεων 3ης συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Χερσονήσου έτους 2013

-