Απόφαση Δημάρχου - Τροποποίηση και συμπλήρωση της 168/2020