Διακοπή μαθημάτων λόγω εκτάκτων συνθηκών (έντονη σεισμική δραστηριότητα) σε όλη τη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Χερσονήσου

ΑΠΟΦΑΣΗ 187 /2021

 

 Ο Δήμαρχος Χερσονήσου

 

 

 

Αφού έλαβε υπόψη:

 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄)   «Νέα    Αρχιτεκτονική    της     Αυτοδιοίκησης     και    της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 

 

2. Το άρθρο 94, παρ. 4, Πρόσθετες Αρμοδιότητες Δήμων, του Ν.3852/2010 ΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» που συμπληρώνει το άρθρο 75, παρ. Ι του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» υπό τον τομέα Στ΄ (Παιδείας,         Πολιτισμού  και Αθλητισμού)                      προσθέτοντας αρμοδιότητες     στους  Δήμους,     περίπτωση 27     «Η διακοπή μαθημάτων, λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών ή επιδημικής νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου»

 

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ 200/1998 και του άρθρου 5 του Π.Δ. 201/1998.


 

4. Την παρ. 1 του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010.

 

 

5. Τα τεχνικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν σε κτίρια σχολείων λόγω της έντονης σεισμικής δραστηριότητας που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, τα οποία και πρέπει να ελεγχθούν.

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

 

Τη διακοπή των μαθημάτων στις 27.9.2021 και στις 28.9.2021 ημέρες Δευτέρα και Τρίτη στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, λόγω  της ιδιαίτερα έντονης σεισμικής δραστηριότητας, της πιθανής επικινδυνότητας αυτής  και της δυσκολίας λειτουργίας των σχολείων και μετακίνησης των μαθητών στις σχολικές μονάδες.

 

 

 

 Ο Δήμαρχος Χερσονήσου

  

 Ιωάννης Σέγκος

ΑΠΟΦΑΣΗ 187 /2021
Ο Δήμαρχος Χερσονήσου