Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΙΣΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΙΣΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Σας ενημερώνουμε ότι η ορισθείσα για σήμερα Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021
και ώρα 12:00, συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου
Χερσονήσου, κατόπιν τεχνικών προβλημάτων που προέκυψαν λόγω συχνών
διακοπών ρεύματος, αναβάλλεται για αύριο Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021 και ώρα
12:00 με τηλεδιάσκεψη.
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αμέσως
επόμενη ημέρα, Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10.30 με τηλεδιάσκεψη.
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
Χειρακάκης Γεώργιος
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου