ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 21ης ΤΑΚΤIKΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Η 21 η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Χερσονήσου η οποία είχε προγραμματιστεί για χθες Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023,
δια ζώσης και με xpόvo έναρξης Συνεδpίασης: 17:00 δεν πpαγματοποιήθηκε λόγω
έλλειψης απαpτ[ας.

Η 21 η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

Χερσονήσου η οποία είχε προγραμματιστεί για χθες Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023,

δια ζώσης και με xpόvo έναρξης Συνεδpίασης: 17:00 δεν πpαγματοποιήθηκε λόγω

έλλειψης απαpτ[ας.