Δημοσιοποίηση κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων κα ι πρόσκληση των ενδιαφερόμενων ιδιοκτητών τους,

Η Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στα πλαίσια της εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Έργων αρμοδιότητάς της

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

ότι προτί θεται ναπροβεί άμεσα στην αναγκαστική απαλλοτρίωση των ακινήτων που εικονίζονται στα κτηματολογικά διαγράμματα και κτηματολογικούς πίνακες που θα αναρτηθούν στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Χερσονήσου της Περιφέρειας Κρήτης και απαιτούνται για τις ανάγκες ολοκλήρωσης του Έργου : « Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ), Τμήμα Χερσόvησος Νεάπολη, Υποτμήμα Χερσόνησος - Μάλια ».

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες των ακινήτων που προτείνεται η αnαλλοτρίωσή τους για λόγους δημόσιας ωφέλειας, για τα ακόλουθα:

α . Να εκφράσουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους για την προτεινόμενη κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σε βάρος των ακινήτων τους για την ικανοποίηση της δημόσιας ωφέλειας και του γενικού δημόσιου συμφέροντος,

β. Να προβούν στον έλεγχο της ορθότητας και πληρότητας του οικείου κτηματολογίου, ώστε το συντομότερο δυνατό να υποβάλλουν ένσταση για διόρθωση/συμπλήρωση, εφόσον απαιτείται, προκειμένου να αποφευχθούν προσκόμματα στην εξέλιξη της διαδικασίας της απαλλοτρίωσης που ενδεχομένως επ ιφέρουν σημαντικές καθυστερήσεις στην ανάληψη των οφειλόμενων αποζημιώσεων, στην Δ16, Καρύστου 5, Αθήνα Τ.Κ. 115 23.

Η ΑΝ . ΠΡΟΪΠΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ 16