Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου

αφού έλαβε υπόψη:

1.                  Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου. 

2.                  Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει. 

3.                  Την αριθμ. 11247/28.12.2012 [ΦΕΚ 3465/ τεύχος Β’/28.12.2012) με θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 που αφορούν στον μόνιμο  Πληθυσμό της Χώρας της Ελληνική Στατιστικής Αρχής 

4.                  Τα άρθρα 88 και 275 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΔΚ) Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114 /8-6-2006). 

5.                  Τη διενέργεια των εκλογών της 26 ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019  για την ανάδειξη των Δημοτικών Αρχών 2019-2023 

6.                  Τις διατάξεις της με αριθμ.82/2019 με αρ.πρωτ. 59633/20-8-2019 Εγκυκλίου του Υπουργείο Εσωτερικών 

8.                  Την αριθμ. Απόφαση  62/2019  του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου ανακήρυξης επιτυχόντος συνδυασμού & επιλαχόντων συνδυασμών για το Δήμο Χερσονήσου 

 9.                  Το Πρακτικό ορκωμοσίας των αιρετών του Δήμου Χερσονήσου για την Δημοτική περίοδο 2019-2023 

 10.              Το γεγονός ότι ο Δήμος Χερσονήσου έχει (4) Δημοτικές Ενότητες (Επισκοπής, Γουβών, Χερσονήσου, Μαλίων) 

 11.              Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου. (ΦΕΚ. Β 3113, 9/12/2013) 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 1. Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Χερσονήσου, με θητεία από 01/12/2021 μέχρι 30/11/2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (2019-2023) , μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες του, όπως παρακάτω:

Α.     Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ανυφαντάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

 Οικονομικών Θεμάτων και Διαχείρισης της Δημοτικής Περιουσίας 

 Ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπως προβλέπονται από τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ). 

Ασκεί τις αρμοδιότητες, όπως αυτές ορίζονται από τον ΟΕΥ, των παρακάτω Τμημάτων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών:

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου

Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας

Τμήμα Ταμείου

Τμήμα Προμηθειών

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για την χορήγηση και υπογραφή αδειών, βεβαιώσεων, συμβάσεων, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Χερσονήσου και εν απουσία του οι παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες θα εκτελούνται από τον κ. Ζαχαριουδάκη Κωνσταντίνο του       Αντωνίου

 1. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
 2. Υπογράφει, βεβαιώσεις και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
 3. Συνεργάζεται με τους προέδρους των  κοινοτήτων  για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 4. Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα.
 5. Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής:

-                                              Την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, την αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων

               Την εποπτεία του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίας εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

Β.                Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αναστασάκη Κωνσταντίνο του  Γεωργίου και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

Τουρισμού , Τεχνικών Έργων και Απασχόλησης

Ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των τεχνικών υπηρεσιών, και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, όπως προβλέπονται από τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ).

Ασκεί τις αρμοδιότητες, όπως αυτές ορίζονται από τον ΟΕΥ,

1] του Τμήματος Τεχνικών Εργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στα παρακάτω γραφεία :

Γραφείο Συγκοινωνιακών & Κτιριακών Έργων

Γραφείο Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων

Γραφείο Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων

2]    Την συνολική εποπτεία και ευθύνη για τη στρατηγική στον τομέα του Τουρισμού και την ευθύνη και την αρμοδιότητα      του Γραφείου Απασχόλησης & Τουρισμού

 όπως αυτή  περιγράφεται στον ΟΕΥ του Δήμου

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για την χορήγηση και υπογραφή αδειών, βεβαιώσεων, συμβάσεων, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου .

Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Μαλίων  και εν απουσία του οι παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες θα εκτελούνται από τον κ. Ανυφαντάκη Εμμανουήλ

 1. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
 2. Υπογράφει, βεβαιώσεις και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
 3. Συνεργάζεται με τους προέδρους των  κοινοτήτων  για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 4. Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα.
 5. Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής:

Την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, την αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων

                  Την εποπτεία του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίας εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

Γ. Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, κ. Ζαχαριουδάκη  Κωνσταντίνο του Αντωνίου, και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Διοικητικών Θεμάτων και Κοινωνικής Πολιτικής

Ιδίως την εποπτεία και ευθύνη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, όπως προβλέπεται από τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.).

Ασκεί τις αρμοδιότητες όπως αυτές ορίζονται από τον Ο.Ε.Υ., των παρακάτω Τμημάτων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών:

 • Τμήμα Διοίκησης
 • Τμήμα ΚΕΠ
 • Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 • Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και

 ειδικότερα, από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

ü  τις αρμοδιότητες του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Ισότητας των Φύλων, πλην των θεμάτων του Εθελοντισμού και των θεμάτων της Πολιτικής Ισότητας των Φύλων,

ü  τις αρμοδιότητες του Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού, πλην αυτών που αναφέρονται σε θέματα Δια βίου Μάθησης,  Πολιτισμού και Νέας Γενιάς

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για την χορήγηση και υπογραφή αδειών, βεβαιώσεων, συμβάσεων, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Γουβών και εν απουσία του οι παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες θα εκτελούνται από τον κ. Αναστασάκη Κωνσταντίνο του Γεωργίου

1)      Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
2)      Υπογράφει, βεβαιώσεις και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
3)      Συνεργάζεται με τους προέδρους των  κοινοτήτων  για την επίλυση των προβλημάτων τους.
4)      Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα.
5)      Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής:

 1. -      Την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, την αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων

-      Την εποπτεία του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίας εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

Δ.      Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.

 Καλαϊτζάκη Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου  του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

                  Στρατηγικού Χωροταξικού Σχεδιασμού , Αρδευσης

Καθημερινότητας, Περιβάλλοντος, Εμπορικών Δραστηριοτήτων ,

 Πρωτογενούς Τομέα και Δημοτικής Αστυνομίας

 Ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των αντίστοιχων οργανικών μονάδων (τμημάτων), των επιμέρους Δ/νσεων του ΟΕΥ του Δήμου, καθώς και την άσκηση των αρμοδιοτήτων των οποίων την ευθύνη έχουν τα εν λόγω τμήματα των Δ/νσεων, ως παρακάτω:

 1. 1.                                                      Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

                            Α] Τμήμα Τεχνικών Εργων

 Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Σηματοδότησης

                           Β]    Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών             

                                  Δραστηριοτήτων

 Εκτός από τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τα παραπάνω θα έχει και τις παρακάτω αρμοδιότητες :  

 1. Αρμόδιος για τα θέματα που αφορούν στο στρατηγικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη των τεχνικών υποδομών του Δήμου. Στα πλαίσια αυτά διαπιστώνει τις ανάγκες του Δήμου σε κρίσιμα έργα υποδομής, εισηγείται και προγραμματίζει τις απαιτούμενες σχετικές δράσεις και παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης τους. Η αρμοδιότητα θα ασκείται σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών ΄Εργων , με τη συνδρομή τεχνικών υπαλλήλων κατάλληλης ειδικότητας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 2. Αρμόδιος για τα θέματα που αφορούν στο χωροταξικό  σχεδιασμό του Δήμου. Η αρμοδιότητα θα ασκείται σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών  ΄Εργων , με τη συνδρομή τεχνικών υπαλλήλων-μηχανικών κατάλληλης ειδικότητας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 3. Αρμόδιος για όλα τα θέματα που αφορούν στην άρδευση όπως είναι ιδίως η διαχείριση και ανάπτυξη των δικτύων, των αντλιοστασίων και των υδροληψιών καθώς επίσης και η επίβλεψη της ομαλής λειτουργίας των υποδομών αυτών. Η αρμοδιότητα θα ασκείται σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών ΄Εργων , με τη συνδρομή τεχνικών υπαλλήλων-μηχανικών κατάλληλης ειδικότητας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών καθώς επίσης και με τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και με τη συνδρομή γεωτεχνικών υπαλλήλων της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Αγροτικής Παραγωγής για τα θέματα που αφορούν στη διαπίστωση των αρδευτικών αναγκών των καλλιεργειών της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου. Επιπλέον, διαχειρίζεται το προσωπικό που απασχολείται αμιγώς στον τομέα της άρδευσης όπως οι υδραυλικοί και οι υδρονομείς. 
 4. Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τον προγραμματισμό, την προετοιμασία, την ωρίμανση και υλοποίηση των σχετικών δράσεων, την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και την εκτέλεση των έργων και επιπλέον για την υπογραφή των εγγράφων, την έκδοση αποφάσεων, την υπογραφή συμβάσεων  για τα θέματα που εμπίπτουν στους τομείς αρμοδιότητας του.
 1. 2.                                                      Δ/νση Περιβάλλοντος και Αγροτικής Παραγωγής

Τμήμα Περιβάλλοντος και Αγροτικής Παραγωγής

Τμήμα Καθαριότητας

Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων

3.                           Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας

Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Επισκοπής . και εν απουσία του οι παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες θα εκτελούνται από τον κ. Ζαχαριουδάκη Κωνσταντίνο του Αντωνίου

 1. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
 2. Υπογράφει, βεβαιώσεις και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
 3. Συνεργάζεται με τους προέδρους των  κοινοτήτων  για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 4. Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα.
 5. Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής:

                                             Την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, την αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων

                     Την εποπτεία του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίας εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

 Ε.  Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μπαγουράκη Γεώργιο του Δημητρίου και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Πολιτισμού,  Διά Βίου Μάθησης, Νέας Γενιάς και Εθελοντισμού

Ιδίως την εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Ισότητας των Φύλων σε θέματα Εθελοντισμού και σε θέματα της Πολιτικής Ισότητας των Φύλων και του Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού, σε θέματα Πολιτισμού, Διά βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, όπως προβλέπεται από τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ.

Ασκεί τις αρμοδιότητες, όπως αυτές ορίζονται από τον Ο.Ε.Υ., των παρακάτω Γραφείων του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών:

ü  τις αρμοδιότητες σε θέματα Εθελοντισμού και σε θέματα της Πολιτικής Ισότητας των Φύλων, του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Ισότητας των Φύλων

ü  τις αρμοδιότητες σε θέματα Πολιτισμού, Διά βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, βεβαιώσεων, συμβάσεων, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων, καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου, σε θέματα αρμοδιότητάς του.

 • Όλοι οι ανωτέρω οριζόμενοι Αντιδήμαρχοι, θα δικαιούνται αντιμισθίας , μέχρι την λήξη της θητείας τους [30.11.2022] βάσει της ΚΥΑ με αριθμό 54698/18 [ΦΕΚ 4704/Β/22-10-2018] : Καθορισμός αποδοχών α] αιρετών οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και β] μγενικών γραμματέων δήμων
 • Το σύνολο των Αντιδημάρχων που ορίζονται με την παρούσα απόφαση είναι  (πέντε   –  5]

5] κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν την λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν.

IV.      Τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων που απουσιάζουν ή κωλύονται ασκεί ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Σέγκος

 • Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον κ. Αναστασάκη Κωνσταντίνο του Γεωργίου , που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον κ. Καλαϊτζάκη Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου

VI.       Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στις   τοπικές  εφημερίδες ΄΄ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ΄΄ και ΄΄ΠΑΤΡΙΣ΄΄ του Νομού Ηρακλείου, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΕΓΚΟΣ