Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΚΑΙ Κ. ΧΑΝΙ – ΒΑΘΕΙΑΝΟΥ ΚΑΜΠΟΥ», της ΔΕΥΑ Χερσονήσου

Η Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου ανακοινώνει την παράταση της προσθεσμίας υποβολής προσφορών της ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΚΑΙ Κ. ΧΑΝΙ – ΒΑΘΕΙΑΝΟΥ ΚΑΜΠΟΥ», με προϋπολογισμό εργασιών 4.658.266,09€ (χωρίς το Φ.Π.Α.).

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 10η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.