Υποβολή αιτήσεων για την απευθείας παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού του Δήμου Χερσονήσου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για την απευθείας παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού του Δήμου Χερσονήσου, για την άσκηση δραστηριότητας που εξυπηρετεί τους λουόμενους και συγκεκριμένα για την ανάπτυξη ομπρελών – ξαπλωστρών και τραπεζοκαθισμάτων, για τα έτη 2021-2022, σύμφωνα με την υπ’αρ. ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι παραχωρήσεις απλής χρήσης διενεργούνται από τον Δήμο Χερσονήσου έως τις 30-04-2021.

Υποβάλλονται Συνημμένα:

1. Φορολογική ενημερότητα τελευταίου τριανταήμερου (30 ημέρες)

2. Άδεια λειτουργίας /γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

3. Έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως κάθε φορά ισχύει, χρήσεις (μέσω TAXISnet)

4. Πιστοποιητικό περί μη οφειλής στο Δήμο Χερσονήσου

5. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

6. Κατά περίπτωση στοιχεία νόμιμης εκπροσώπησης του νομικού προσώπου ή εξουσιοδότηση υπογραφής

7. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986

 

Εξυπηρέτηση κοινού από τις 9:00 – 13:00 μόνο κατόπιν ραντεβού.

Πληροφορίες Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας : 2813404632, 2813404616.