Δημοσίευση Διακήρυξης για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού 2021 - 2022

Δημοσίευση Διακήρυξης για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού του Δήμου Χερσονήσου για τα έτη 2021 - 2022 

 

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr) με ΑΔΑ: Ψ0Ρ3ΩΗΜ-ΨΞΧ  η υπ’ αρ. πρωτ. 6888/28-04-2021 διακήρυξη για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για ομπρέλες και ξαπλώστρες και παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για θαλάσσια μέσα αναψυχής του Δήμου Χερσονήσου προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους περιορισμούς του Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 285/19.12.2001) και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. ΚΥΑ 56468 ΕΞ 2020/05-06-2020 (ΦΕΚ 2198/5-6-2020 τεύχος Β’), ΚΥΑ 66404 ΕΞ2020/29-06-2020 (ΦΕΚ 2697/29-06-2020 τεύχος Β’), ΚΥΑ 77616 ΕΞ 2020/23-07-2020 (ΦΕΚ 3072/23-07-2020 τεύχος Β’) και ισχύει.

 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Χερσονήσου στις Γούρνες (Πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών), στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, την 14η Μαΐου ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης στα γραφεία του Δήμου, σε όλα τα δημοτικά καταστήματα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00– 13:00 μόνο κατόπιν ραντεβού ή από τις ιστοσελίδες www.hersonisos.gr και www.diavgeia.gov.gr.  

 

Πληροφορίες & Ραντεβού: Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας, Τηλ. 2813404616, -632