main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση για την 33η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Γούρνες, την 10η

του μηνός Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της

ημερήσιας διάταξης :

1. Περί έγκρισης διενέργειας ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού,

έγκριση μελέτης και σύνταξη όρων, για την υπηρεσία «αποκομιδή

απορριμμάτων και καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων Δήμου Χερσονήσου».

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

Σέγκος Ιωάννης

Δήμαρχος Χερσονήσου

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου