main img main img main img main img main img main img main img main img

πρόσκληση για την 7η συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής έτους 2020 έκτακτη

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Γούρνες, την 19η του μηνός Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

1. Περί έγκρισης του 1ου πρακτικού για την ανάθεση με διαπραγμάτευση της αποκομιδής απορριμμάτων και του καθαρισμού των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης της υπηρεσίας «αποκομιδή απορριμμάτων και καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων Δήμου Χερσονήσου».

Σύγκλιση έκτακτης συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής:

1. Λόγω του άγονου του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που πραγματοποιήθηκε στις 24-1-2020 (ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών) 

2. Λόγω του ότι ο επαναληπτικός διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 11-3-2020 (ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών)

3. Λόγω λήξης της ήδη υπάρχουσας σύμβασης στις 3-3-2020.

4. Λόγω έναρξης της τουριστικής περιόδου

5. Για λόγους δημόσιας υγείας

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

Σέγκος Ιωάννης

Δήμαρχος Χερσονήσου

copyright © Δήμος Χερσονήσου