πρόσκληση για την 8η συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής 2024

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις Γούρνες, την 2η του μηνός Απριλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και τις διατάξεις των άρθρων 8, 9 και 53 του Ν. 5056/2023 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση – Συμπλήρωση της αριθμ. 47/2024 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού στο Δήμο Χερσονήσου έτους 2024.

2. Επιλογή πιστωτικού ιδρύματος για συνεργασία με το Δήμο Χερσονήσου.

3. Παράταση ισχύος της με αρ. πρωτ. 20269/22-09-2023 Προγραμματικής Σύμβασης (ΑΔΑ: 6983ΩΗΜ-Η86) μεταξύ του Δήμου Χερσονήσου και της ΔΕΥΑ Χερσονήσου. 

4. Εξέταση αιτήματος Μπελιβάνη Χρυσούλας και Μαρινάκη Εμμανουήλ.

5. Περί έγκρισης του 3ου Α.Π.Ε. της Κύριας Σύμβασης, του έργου «Αποκαταστάσεις βλαβών που προκλήθηκαν από το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 στα σχολεία της Δ.Ε. Επισκοπής». 

6. Περί έγκρισης εκτέλεσης κατασκευής δικτύου για την επέκταση δημοτικού φωτισμού στον οικισμό Κοκκίνη Χάνι και ορισμός υπόλογου εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη αυτή.

7. Αποδοχή της σε Ορθή Επανάληψη, 1ης Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Χερσονήσου με κωδ ΟΠΣ 6003043 στο πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027» και έγκριση Τεχνικού Παραρτήματος Υλοποίησής Υποέργου με Ίδια Μέσα».

8. Έγκριση συμμετοχής και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της δράσης «Φυσική Δραστηριότητα για όλη την οικογένεια στο φυσικό περιβάλλον : Περιοχή Δήμου Χερσονήσου & Φράγματος Αποσελέμη», στο πλαίσιο του ΧΠ «Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ουδετερότητα 2024», του άξονα προτεραιότητας 1: «Προστασία Φυσικού περιβάλλοντος – Κλιματική Ουδετερότητα & Λοιπές Δράσεις» του Πράσινου Ταμείου».

9. Ανάκληση ή μη της με αριθ. 37/5328/28-02-2014 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «εστιατόριο - καφετέρια - μπαρ», με την επωνυμία “MILENA”, ιδιοκτησίας της εταιρείας “ΠΕΤΡΙΝΑ ΧΩΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ “ROCK VILLAGE Α.Ε.”, που βρίσκεται στην οδό Ποσειδώνος, στις Κάτω Γούβες του Δήμου μας.

10. Ανάκληση ή μη της με αριθ. 97/7015/27-04-2015 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «μπαρ», με την επωνυμία “EL PARADISO”, ιδιοκτησίας της εταιρείας “Ι.ΣΑΒΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε”, που βρίσκεται στην οδό Αγ. Παρασκευής 83, στο Λιμ. Χερσονήσου του Δήμου μας.

11. Ανάκληση ή μη της με αριθ. 69/10560/23-04-2012 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «καφετέρια - σνακ μπαρ», με την επωνυμία “FRESH”, ιδιοκτησίας της εταιρείας “ΚΑΡΝΗΣ Α.Ε”, που βρίσκεται στην οδό 25ης Μαρτίου και Β. Κορνάρου, στο Λιμ. Χερσονήσου του Δήμου μας.

12. Ανάκληση ή μη της με αριθ. 356/28558/04-10-2013 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «εστιατόριο», με την επωνυμία “THALASSA”, ιδιοκτησίας της εταιρείας “ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ Ε.Ε”, που βρίσκεται στην οδό Δημοκρατίας (τέρμα οδού), στα Μάλια του Δήμου μας.

13. Ανάκληση ή μη της με αριθ. 06/2840/24-03-2010 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «εστιατόριο - καφετέρια», με την επωνυμία “YACHT”, ιδιοκτησίας της εταιρείας “ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε”, που βρίσκεται επί της παραλιακής οδού Ποσειδώνος, στις Κάτω Γούβες του Δήμου μας.

14. Ανάκληση ή μη της με αριθ. 294/18839/03-10-2016 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «εστιατόριο - καφετέρια - μπαρ», με την επωνυμία “ATHINA”, ιδιοκτησίας του κ. ΜΠΑΓΟΡΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, που βρίσκεται επί της παραλιακής οδού, στον οικισμό Ανάληψης του Δήμου μας.

15. Περί διαγραφής ποσού προσαυξήσεων του οφειλέτη με κωδικό 24604.

Ο Πρόεδρος της

Δημοτικής Επιτροπής

Πλευράκης Εμμανουήλ

Αντιδήμαρχος Οικονομικών Θεμάτων