πρόσκληση για την 14η συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής 2024 δια ζώσης έκτακτη

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε έκτακτη δια ζώσης συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις Γούρνες, την 20η του μηνός Μαϊου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και τις διατάξεις των άρθρων 8, 9 και 53 του Ν. 5056/2023 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης ή μη του 1ου και 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, για την υπηρεσία «Προστασία των λουομένων, στις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου, κατά την περίοδο 2024 (Ιούνιος– Σεπτέμβριος).

Σύγκλιση έκτακτης συνεδρίασης δημοτικής Επιτροπής λόγω προθεσμίας.

 

Ο Πρόεδρος της

Δημοτικής Επιτροπής

Πλευράκης Εμμανουήλ

Αντιδήμαρχος Οικονομικών Θεμάτων