Πρόσκληση για την 15 η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2024

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις Γούρνες, την 22η του μηνός Μαϊου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και τις διατάξεις των άρθρων 8, 9 και 53 του Ν. 5056/2023 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Χερσονήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 2δ και 29 παρ. 2δ του Ν. 5056/2023.

2. Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «διαμόρφωση χώρων πρόσβασης σχολείου Κοψά».

3. Σύσταση πάγιας προκαταβολής στις Κοινότητες του Δήμου Χερσονήσου.

4. Σύσταση πάγιας προκαταβολής Δήμου Χερσονήσου.

 5. 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2024 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 160 και 161 του Ν 3463/2006 και του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59».

6. Περί απαλλαγής ταμειακών προσαυξήσεων του οφειλέτη με κωδικό 41047.

Ο Πρόεδρος της

Δημοτικής Επιτροπής

Πλευράκης Εμμανουήλ

Αντιδήμαρχος Οικονομικών Θεμάτων