πρόσκληση για την 16η συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής 2024

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις Γούρνες, την 4η του μηνός Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και τις διατάξεις των άρθρων 8, 9 και 53 του Ν. 5056/2023 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1. Περί έγκριση της «μελέτη μονοδρόμησης των οδών Δασκαλογιάννη και Πετεινάκη εντός ορίων σχεδίου πόλης Λιμένα Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου.

2. Περί έγκρισης Μελέτης Κατακόρυφης και Οριζόντιας Σήμανσης επί της οδού Δημοκρατίας (Π.Ε.Ο. 90 Ηράκλειο – Άγιος Νικόλαος) καθώς και επί κάθετων – παρακείμενων σε αυτή οδών, στις περιοχές Βαθειανού Κάμπου και Κοκκίνη Χάνι.

3. Περί χορήγησης βατότητας οδών κυκλοφορίας τουριστικού τραίνου.

4. Εξέταση αιτήματος σημειακής τροποποίησης του ΣΧΟΟΑΠ Γουβών.

5. Περί έγκρισης εκτέλεσης κατασκευής δικτύου για την επέκταση δημοτικού φωτισμού στον οικισμό Επάνω Βάθειας της ΔΕ Γουβών.

6. Ορισμός υπόλογου εντάλματος προπληρωμής για την εκτέλεση του έργου ¨συμπλήρωση δημοτικού φωτισμού στην ΤΚ Καινούριου Χωριού (Γάλυπε ταβέρνα ΝΑΚΛΙ)¨.

7. Περί αποδοχής της διόρθωσης του υπ’ αριθμ. 3839/11-4-2003 δηλωτικού παραχώρησης τμήματος ακινήτου του συμβολαιογράφου Μοιρών Φώτιου Μάντζαρη και ιδιοκτησίας Αθανασίας Δαριβιανάκη & Αθανασάκη Γεωργίου.

8. Σύνταξη όρων για την μίσθωση ακινήτου για τη λειτουργία γραφείου της Δημοτικής Κοινότητας Χερσονήσου.

9. Σύνταξη όρων για την μίσθωση ακινήτων για τη δημιουργία και λειτουργία δημοτικών χώρων στάθμευσης στους οικισμούς Μαλίων και Σταλίδας της ΔΕ Μαλίων.

10.Σύνταξη όρων για την μίσθωση ακινήτων για τη δημιουργία και λειτουργία δημοτικών χώρων στάθμευσης στη δημοτική Κοινότητα Λιμένος Χερσονήσου.

11.Σύνταξη όρων για την μίσθωση ακινήτων για τη δημιουργία και λειτουργία δημοτικών χώρων στάθμευσης στους οικισμούς Γουρνών και Κοκκίνη Χάνι της ΔΕ Γουβών.

12.Έγκριση ή μη του πρακτικού για την παράταση του χρόνου ισχύος των προσφορών και της εγγύησης συμμετοχής των συμμετεχόντων στην διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2022 – 2023.

13.Εξειδίκευση πίστωσης για την υποστήριξη της δράσης ¨clean up the med 2024¨ από το σύλλογο ¨το χαμόγελο του παιδιού¨ με την συνδρομή του Δήμου Χερσονήσου.

14.Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης.

15.Εξειδίκευση πίστωσης για την εκτύπωση βιβλίου.

16.Επιλογή υδρονομέων άρδευσης.

17.Περί διόρθωσης καρτέλας οφειλέτη με κωδικό 41893.

18.Περί διόρθωσης εγγραφής στους βεβαιωτικούς καταλόγους τελών εκδιδομένων λογαριασμών του Δήμου Χερσονήσου με κωδικό 58143.

19.Περί διόρθωσης εγγραφής στους βεβαιωτικούς καταλόγους τελών εκδιδομένων λογαριασμών του Δήμου Χερσονήσου με κωδικό 49481.

20.Περί διόρθωσης ή μη βεβαιωμένων οφειλών τελών άρδευσης από τον οφειλέτη με κωδικό 11275 και βεβαίωση ορθού οφειλέτη με κωδικό 7124.

Ο Πρόεδρος της

Δημοτικής Επιτροπής

Πλευράκης Εμμανουήλ

Αντιδήμαρχος Οικονομικών Θεμάτων