main img main img main img main img main img main img main img main img

πρόσκληση για την 28η συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής έτους 2020

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις Γούρνες δια ζώσης , την 22α του μηνός Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. Περί εγκρίσεως των πρακτικών της προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού για ομπρέλες και ξαπλώστρες και παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού για θαλάσσια μέσα του Δήμου Χερσονήσου προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για τα έτη 2020-2022.

2. Περί εγκρίσεως ή μη του 1ου και 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.

3. Περί εγκρίσεως ή μη του 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Συντήρηση οχημάτων, μηχανημάτων, δικύκλων έτους 2020».

4. Περί εγκρίσεως του 1ου πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών έτους 2020-2021».

5. Περί έγκρισης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, έγκριση και σύνταξη όρων, για την υπηρεσία «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών διαχείρισης έργου και πακέτου εργασιών Τ3 του Ευρωπαϊκού έργου με Ακρωνύμιο: SMILE» και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού.

6. Περί εγκρίσεως ή μη του 1ου πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ¨κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στη ΔΕ Γουβών¨.

7. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου ¨κατασκευή τοιχίου και πεζοδρομίου από Γούρνες έως Πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών¨.

8. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου ¨ανάπλαση οδού Δημοκρατίας στα Μάλια¨.

9. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου ¨ανάπλαση οδού Αγίου Ιωάννη στα Μάλια¨.

10.Εξειδίκευση πίστωσης του ΚΑ 00.6116.0001 με τίτλο «αμοιβές δικαστικών επιμελητών» για την κοινοποίηση αίτησης αναγνώρισης δικαιούχου του Δήμου Χερσονήσου κατά του Ελληνικού Δημοσίου.

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

Σέγκος Ιωάννης

Δήμαρχος Χερσονήσου

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου