Πρόσκληση για την 45η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2023

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε έκτακτη δια ζώσης συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις Γούρνες, την 07η του μηνός Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.15μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 για την συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της με αριθμ.193/2023 Απόφασης Δημάρχου για ανάθεση προμήθειας έντεκα (11) κλιματιστικών μονάδων για το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α')

2. 30η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023 του Δήμου Χερσονήσου.

Λόγοι έκτακτης συνεδρίασης: κρίνεται αναγκαία και επείγουσα η προμήθεια κλιματιστικών μονάδων για το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου καθώς το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου στεγάζεται σε κτήριο ευθύνης και αρμοδιότητας του Δήμου Χερσονήσου. Στο σχολείο αυτό λειτουργεί Γυμνάσιο και Λύκειο, φοιτούν πάνω από 250 μαθητές ηλικίας από 13 έως και 18 ετών και εργάζονται περίπου 40 καθηγητές. Κατά τον διενεργούμενο έλεγχο του συστήματος θέρμανσης, διαπιστώθηκε ότι χρήζει αντικατάστασης καθώς είναι ανεπαρκές και μη επισκευάσιμο. Λόγω της χειμερινής περιόδου, την οποία ήδη διανύουμε, επιβάλλεται η άμεση προμήθεια των απαιτούμενων κλιματιστικών, ώστε να αντιμετωπιστεί άμεσα και αποτελεσματικά το ζήτημα, καθώς συνδέεται άρρηκτά με την υγεία των μαθητών και καθηγητών κατά την λειτουργία του σχολείου.

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

Σέγκος Ιωάννης

Δήμαρχος Χερσονήσου