main img main img main img main img main img main img main img main img

Μέτρα ελάφρυνσης των δημοτών

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου σε εφαρμογή της από 11-3-2020 ΠΝΠ αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω μέτρα ελάφρυνσης των δημοτών:

  • Την παράταση της προθεσμίας καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών προς το Δήμο Χερσονήσου. Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, τα οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις για τις επιχειρήσεις σε εκτέλεση της διάταξης του άρθρου 2 της ΠΝΠ, και οι οποίες έχουν εφαρμογή και στους ΟΤΑ α’ βαθμού καθώς και τα νομικά πρόσωπα αυτών.

 

  • Την αναστολή από την 1η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020 της καταβολής μισθωμάτων στους Δήμους από την ενοικίαση κυλικείων εντός σχολικών μονάδων και εντός κοιμητηρίων.

 

  • Την απαλλαγή των αναλογούντων τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για τις επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί.

 

  • Την παράταση των προθεσμιών καταβολής των οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, των οποίων οι δόσεις καταβάλλονται ως 31.03.2020 των φυσικών προσώπων (αρχική παράταση προθεσμίας: 10.04.2020): α) που συμπληρώνουν μέχρι 31.12.2020 το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας τους ή β) που παρουσιάζουν βαριά αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, όπως και αν αυτή θα ορίζεται με νέα ΚΥΑ.

 

  • Την αναστολή επιβολής διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στον ν. 344/1976, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ.
  • Την αναστολή καταβολής οικονομικής συμμετοχής γονέων (τροφείων) στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου για το χρονικό διάστημα που παραμένουν κλειστοί.

 

Η δημοτική αρχή εξετάζει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα τις δυνατότητες περαιτέρω ελαφρύνσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, πάντα στο μέτρο του εφικτού και σύμφωνα με το προβλεπόμενο θεσμικό πλαίσιο.

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου