main img main img main img main img main img main img main img main img

Συμμετοχή του Δήμου Χερσονήσου στην 2η διεθνή συνάντηση στο Βελιγράδι, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο «Αξιοποιώντας την κινητικότητα-μετανάστευση για την Ανάπτυξη-Εργαλεία Πολιτικής για το στρατηγικό σχεδιασμό των περιφερειών και των πόλεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης-MMWD»

Χερσόνησος,  19 Ιουνίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή του Δήμου Χερσονήσου στην 2η διεθνή συνάντηση στο Βελιγράδι, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο «Αξιοποιώντας την κινητικότητα-μετανάστευση για την Ανάπτυξη-Εργαλεία Πολιτικής για το στρατηγικό σχεδιασμό των περιφερειών και των πόλεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης-MMWD»

 

Ο Δήμος Χερσονήσου συμμετείχε στην 2η διεθνή συνάντηση στο Βελιγράδι (Σερβία) μεταξύ 12 και 13  Ιουνίου 2014 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο «Αξιοποιώντας την κινητικότητα-μετανάστευση για την Ανάπτυξη-Εργαλεία Πολιτικής για το στρατηγικό σχεδιασμό των περιφερειών και των πόλεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης-MMWD». Ο Δήμος Χερσονήσου εκπροσωπήθηκε από τον υπάλληλό μας κ. Μιχελεκάκη Εμμανουήλ, που υπηρετεί στο Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Εσωτερικού Ελέγχου.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης («South East Europe»), που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Ηρακλείου. Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου έχει επιλέξει το Δήμο Χερσονήσου να συμμετάσχει στις δράσεις και στην ανταλλαγή επισκέψεων με στόχο την μεταφορά γνώσεων και εμπειριών σε θέματα σχεδιασμού και εφαρμογής αναπτυξιακών πολιτικών και στρατηγικών προγραμμάτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Το «MMWD» είναι έργο στρατηγικής σημασίας και στόχο έχει, να υποστηρίξει τον στρατηγικό σχεδιασμό των Περιφερειακών και Δημοτικών αρχών γύρω από τα θέματα της εσωτερικής και εξωτερικής μετακίνησης. Ειδικότερα, σκοπός του έργου είναι να ενισχύσει τις γνώσεις γύρω από το πώς οι τοπικές αρχές μπορούν να προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες που επιφέρουν οι πληθυσμιακές μεταβολές στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στην αγορά εργασίας και στις κοινωνικές ανάγκες, με απώτερο σκοπό την «έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» των περιοχών τους.

Μεταξύ των δράσεων που υλοποιούνται στα πλαίσια του «MMWD» είναι και η ανταλλαγή επισκέψεων μεταξύ στελεχών φορέων και τοπικών – περιφερειακών αρχών της Περιφέρειας Κρήτης, της Περιφέρειας Emilia Romagna (Ιταλία) και της Πόλης της Βιέννης. Οι προαναφερόμενες Περιφέρειες συμμετέχουν και ως εταίροι του προγράμματος.

O υπάλληλος του Δήμου Χερσονήσου, κ. Μιχελεκάκης, συμμετείχε στο στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Εκπαίδευση». Τα θεματικά Περιφερειακά στρογγυλά τραπέζια είχαν ως στόχο να παρουσιάσουν τις σημαντικές προκλήσεις δημογραφικής αλλαγής που θα αντιμετωπίσει η Ν.Α. Ευρώπη και να συμβάλουν με τα αποτελέσματά τους στην ενσωμάτωση σε αυτή την αλλαγή, αλλά και στην ανταγωνιστικότητα της περιοχής. Μέσα από το πρόγραμμα MMWD επιχειρείται να δοθούν αποτελεσματικές και συγκεκριμένες απαντήσεις στις ανάγκες των περιοχών της Ν.Α. Ευρώπης, ώστε να μπορούν να μοιράζονται ένα κοινό όραμα σε διακρατικό επίπεδο.

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τις διαβουλεύσεις – στρογγυλά τραπέζια περιφερειακών διαβουλεύσεων δημόσιες αρχές και τοπικοί φορείς καλούνται να συζητήσουν και να αναπτύξουν ένα διακρατικό πλαίσιο συνεργασίας για την περίοδο 2014 – 2020. Τα βασικά κείμενα εργασίας είναι α) η Στρατηγική Κεφαλαιοποίησης του προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης, β) η στρατηγική 2020 του εν λόγω προγράμματος και γ) οι στρατηγικές προτεραιότητες του ΕΤΠΑ για 2014-2020, σε συνδυασμό με τις πληθυσμιακές προβλέψεις και σενάρια πολιτικής που έχουν αναπτυχθεί από κάθε εταίρο. Η επόμενη συνάντηση όλων των Εταίρων θα διεξαχθεί κατά τον μήνα Σεπτέμβριο στην Τεργέστη.

O Δήμαρχος Χερσονήσου δήλωσε «ο Δήμος Χερσονήσου είναι ένας κατεξοχήν εξωστρεφής Δήμος, με πλούσια δράση στα Ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες. Το πρόγραμμα MMWD θα συνδράμει στο Δήμο στη χάραξη αναπτυξιακών πολιτικών με γνώμονα την εσωτερική και εξωτερική μετακίνηση των πολιτών ξένων χωρών ή δημοτών που μετακινούνται σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. Το πρόγραμμα MMWD εστιάζεται σε τρείς αλληλένδετους τομείς Πολιτικών: 1.Απασχόληση, 2.Ανθρώπινο κεφάλαιο & εκπαίδευση και 3.Κοινωνικές Υπηρεσίες. Είναι έργο στρατηγικής σημασίας με στόχο την ανάπτυξη διακρατικών συνεργασιών και την προώθηση ενός μοντέλου ισόρροπης ανάπτυξης για ελκυστικές, προσβάσιμες και βιώσιμες περιοχές. Παράλληλα, μέσω του προγράμματος MMWD, προκύπτει ένα χρήσιμο και αποτελεσματικό διαχειριστικό εργαλείο, εξαιρετικά χρήσιμο για το Δήμο Χερσονήσου»

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου