main img main img main img main img main img main img main img main img

Διακοπή μαθημάτων στο Νηπιαγωγείο Σγουροκεφαλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ1/2020

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ο Δήμαρχος Χερσονήσου

 

 

Αφού έλαβε υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το άρθρο 94, παρ. 4, Πρόσθετες Αρμοδιότητες Δήμων, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» που συμπληρώνει το άρθρο 75, παρ. Ι του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» υπό τον τομέα Στ΄(Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού) προσθέτοντας αρμοδιότητες στους Δήμους, περίπτωση 27 «Η διακοπή μαθημάτων, λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών ή επιδημικής νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου»

 3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ 200/1998 και του άρθρου 5 του Π.Δ. 201/1998.

4. Την παρ. 1 του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010.

5. Το τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε στην οροφή του κτιρίου του νηπιαγωγείου Σγουροκεφαλίου σε συνδυασμό με τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χερσονήσου.

 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Τη διακοπή των μαθημάτων στις 08.01.2020 , ημέρα Tετάρτη, στη σχολική μονάδα Πρωτοβάθμιας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Νηπιαγωγείο Σγουροκεφαλίου που βρίσκεται  στη Τοπική Κοινότητα  Σγουροκεφαλίου του Δήμου Χερσονήσου, λόγω τεχνικού προβλήματος που παρουσιάστηκε στην οροφή του κτιρίου και εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή καθιστούν τη λειτουργία της σχολικής μονάδας αδύνατη.

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου 

 

 

Ιωάννης Σέγκος

copyright © Δήμος Χερσονήσου