main img main img main img main img main img main img main img main img

Δεύτερη συνάντηση των εταίρων του έργου με τίτλο: «ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ενΕΡΓΕΙας σε δημόσια κτίρια του διασυΝοριακού τόξου Ελλάδας – Κύπρου»

 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο στις 19 και 20 Ιουλίου η δεύτερη συνάντηση των εταίρων του έργου με τίτλο: «ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ενΕΡΓΕΙας σε δημόσια κτίρια του διασυΝοριακού τόξου Ελλάδας – Κύπρου» και με ακρωνύμιο ΣΥΝ-ΕΡΓΕΙΝ, που οργάνωσε και επιμελήθηκε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρεια Κρήτης.

 

Το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΕΙΝ με συνολικό προϋπολογισμό 2.095.877,50 €, στο οποίο ο Δήμος Χερσονήσου συμμετέχει ως εταίρος, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση καινοτόμων παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και την υλοποίηση ώριμων πιλοτικών έργων ΕΞΕ σε εμβληματικά δημοτικά κτίρια, παράλληλα με την ανάπτυξη Κοινής Διασυνοριακής Προσέγγισης για την Προτυποποίηση των διαδικασιών υλοποίησης συναφών έργων.

 

Ο Δήμος Χερσονήσου έχει αναλάβει στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο έργο την υλοποίηση δύο πιλοτικών έργων, συνολικού προϋπολογισμού 480.000 € και συγκεκριμένα:

•     την υλοποίηση ώριμου επιδεικτικού έργου ενεργειακής αναβάθμισης του Γυμνάσιο και Λύκειο Μαλίων (με αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση δώματος, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων)  και

•    την υλοποίηση ώριμου επιδεικτικού έργου ενεργειακής αναβάθμισης στο Δημοτικό και νηπιαγωγείο Επισκοπής (με εγκατάσταση συστήματος ψύξης-θέρμανσης με κεντρική αντλία θερμότητας και εκμετάλλευση της γεωθερμίας), τα οποία βρίσκονται σε στάδιο δημοπράτησης και προβλέπεται να έχουν υλοποιηθεί μέχρι τα μέσα του επόμενου έτους.           

 

Στη δεύτερη συνάντηση του εταιρικού σχήματος επανακαθορίστηκε ο χρονοπρογραμματισμός των επικείμενων εργασιών και συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι υποχρεώσεις των εταίρων, η ανάλυση των παραδοτέων τους, καθώς και ο προγραμματισμός των επόμενων σταδίων υλοποίησης των πιλοτικών έργων του προγράμματος κατά τους επόμενους κρίσιμους μήνες υλοποίησης του έργου.

 

Το Δήμο Χερσονήσου εκπροσώπησαν η Δρ. Σοφία Υφαντή (αντικαθιστώντας τον κ. Μιχάλη Τζαγάκη, υπεύθυνο υλοποίησης φυσικού αντικειμένου της πράξης), η οποία ανέλυσε τεχνικά ζητήματα για την υλοποίηση των πιλοτικών - επιδεικτικών έργων που πρόκειται να υλοποιηθούν στο Γυμνάσιο - Λύκειο Μαλίων και στο δημοτικό - νηπιαγωγείο Επισκοπής και τα οποία αφορούσαν κυρίως στην ενημέρωση των εταίρων για την οριστικοποίηση των μελετών που παρελήφθησαν από το Κέντρο Αναννεώσιμων Πηγών Ενέργειας - ΚΑΠΕ και στη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης που υποβλήθηκαν στην Κοινή Γραμματεία του διασυνοριακού προγράμματος Interreg Ελλάδα Κύπρος 2014-2020, για τη διενέργεια προδημοπρασιακού ελέγχου.

 

Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης η κ. Ευτυχία Ανδριανού από το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Εσωτερικού Ελέγχου, ως υπεύθυνη επικοινωνίας του έργου, η οποία αναφέρθηκε σε διοικητικά και διαχειριστικά θέματα της πράξης, ενώ ενημέρωσε τους εταίρους για την πορεία υλοποίησης των παραδοτέων που έχει αναλάβει ο Δήμος Χερσονήσου μέχρι σήμερα και έχουν δρομολογηθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου.

 

Στην συνάντηση έλαβε μέρος και η ειδική σύμβουλος δημάρχου, κ. Θηρεσία Καρπαθιωτάκη, η οποία ενημέρωσε τους εταίρους για ένα ακόμα έργο του προγράμματος Interreg Adrion 2014-2020, με ακρωνύμιο SMILE, στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Χερσονήσου ως εταίρος. Το εν λόγω έργο στοχεύει σε έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και εδαφική συνοχή μεταξύ των επιλέξιμων περιφερειών και θα μπορούσε να λειτουργήσει συμπληρωματικά στους στόχους του έργου ΣΥΝ-ΕΡΓΕΙΝ.

 

Ο Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ), κ. Νίκος Ζωγραφάκης, τόνισε την σημασία της συμπληρωματικότητας και της συνέργειας έργων και δράσεων τόσο της τρέχουσας όσο και της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, προκειμένου η συνεισφορά τους να αποτελεί προστιθέμενη αξία σε όποια προσπάθεια καταβάλλεται στην κατεύθυνση της αειφορικής και βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης, δεν παρέλειψε να αναφερθεί εκτενώς σε δράσεις και σε έργα που συμμετείχε το ΠΤΑΚ διαχρονικά, τα οποία κινούνταν σε αυτή την κατεύθυνση. Πρότεινε δε στους παρευρισκομένους να εξετάσουν το ενδεχόμενο, αποτελέσματα έργων από διαφορετικούς άξονες να αποτελέσουν την πρώτη ύλη για μια νέα πρόταση, που θα έχει ως αντικείμενο τη συγκέντρωση και την επεξεργασία των δεδομένων σε μια ευρύτερη βάση, προκειμένου να καταστούν και πρακτικά χρήσιμα στο ευρύ κοινό. 

 

                                                                                                Γούρνες, 24/07/2018

 


copyright © Δήμος Χερσονήσου