Πρόσκληση στην 11η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου

«Πρόσκληση για την 11η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου».

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα

συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην Δημοτική Ενότητα Λ.Χερσονήσου την 15η

του μηνός Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, για τη συζήτηση και λήψη

απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Συγκρότηση σε Σώμα.

2. Παροχή εξουσιοδοτήσεων για την εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου και την

κίνηση των λογαριασμών που τηρεί το Νομικό πρόσωπο στις Τράπεζες.

3. Περί παροχής συναίνεσης του νέου διοικητικού συμβουλίου για την πρόσληψη

ενός ατόμου ΤΕ Φυσιοθεραπευτών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών κατόπιν της απόφασης έγκρισης της

επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθμ.33/2006 ΠΥΣ.

4. Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού για την υλοποίηση Ευρωπαικών

Προγραμμάτων στους Παιδικούς Σταθμούς.

5. Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη επειγουσών αναγκών ενός

ατόμου διάρκειας δύο μηνών.

6. Περί καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων και καθορισμός

ειδικοτήτων.

7. Περί έγκρισης συγκρότησης επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου

« Δημιουργία δύο νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας στο Δήμο Χερσονήσου».

8. Τριμηνιαία Έκθεση εκτέλεσης Προϋπολογισμού οικ.έτους 2019 για το Γ’ τρίμηνο

του 2019

9. Περί έγκρισης της υπ.αριθμ.6ης Αναμόρφωσης εγκεκριμένου Προϋπολογισμού

οικονομικού έτους 2019

10.Περί έγκρισης τροποποίησης σύμβασης τροφίμων ως προς την ποσότητα των

ειδών με ανάλογες αυξομειώσεις αυτών με το ίδιο συμβατικό ποσό.

11.Λήψη απόφασης και καθορισμού ωραρίου για τη εύρυθμη λειτουργία του

Παιδικού Σταθμού Ανάληψης.

12.Περί 3ης έγκρισης απόφασης εγγραφών Διαγραφών για το νέο εκπαιδευτικό έτος

2019-2020 .

13.Περί έγκρισης απαλλαγής του υπολόγου για πάγια προκαταβολή λόγω μη

ενεργοποίησης αυτής.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ανυφαντάκης Εμμανουήλ