Πρόσκληση 1ης Τακτικής Συνεδρίασης ΔΕΥΑΧ για το 2020

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου 1069/80 σας προσκαλώ στην 1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. την ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 και ώρα 13:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης.

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης

 

1) Έγκριση Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης για τις πολυετής δαπάνες, συνεχιζόμενες δαπάνες, μεταφερόμενες απλήρωτες υποχρεώσεις, σταθερές δαπάνες καθώς και τις δαπάνες πάγιου χαρακτήρα.

2) Σύσταση ετήσιων επιτροπών ανάθεσης & παρακολούθησης συμβάσεων έτους 2019 βάσει του Ν. 4412/2016.

3) Συνέχιση συνεργασίας με Φο.Δ.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.

4) Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την Παροχής Υπηρεσιών υποστήριξης Λογισμικού Προγράμματος «ΤΡΙΤΩΝ»

5) Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού κτιρίων διοίκησης Βιολογικού Μαλίων & Χερσονήσου

6) Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την Παροχή Υπηρεσιών α)Τεχνικού Ασφαλείας και β) Ιατρού Εργασίας της ΔΕΥΑ Χερσονήσου για τα έτη 2020-2021

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

 

 

ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ