Πρόσκληση για την 7η Τακτική Συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. 4η Τροποποίηση Προϋπολογισμού, έτους 2022

2. Συμπλήρωση ενός έτους δοκιμαστικής υπηρεσίας του προσληφθέντος υπαλλήλου με την υπ΄ αρ.

514/14-5-2021 απόφαση επί αναπληρώσεων του ΑΣΕΠ για την προκήρυξη 3Κ/2018, Νίκου Νικόλαου,

και ένταξη του στο τακτικό προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

3. Προκαταβολή μισθού σε υπάλληλους της επιχείρησης βάσει του άρθρου 9 της ΣΣΕ των ΔΕΥΑ

4. Καταβολή τροφείου σε ετήσια βάση σύμφωνα με τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας προσωπικού των

Δ.Ε.Υ.Α. από 01-08-2022

5. Εξέταση αιτήματος ένωσης ξενοδόχων Ηρακλείου για διόρθωση και αναστολή εφαρμογής

μηχανισμού χρέωσης τελών χρήσης αποχέτευσης για το έτος 2021 – Τουριστικών καταλυμάτων που

παρουσιάζουν χαμηλές, αποκλίνουσες καταναλώσεις ύδρευσης λόγω πανδημίας COVID19

6. Αίτημα Προεκτίμησης Αμοιβής απαιτούμενων Περιβαλλοντικών Μελετών για την ανανέωση της

έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της ΕΕΛ Χερσονήσου και ΕΕΛ Μαλίων.

7. Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ

(ΣΑΝ) ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», Προϋπολογισμού 106.690,10 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

8. Έγκριση μελέτης «Προμήθεια υδρομέτρων και υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης –

αποχέτευσης»

9. Έγκρισης της μελέτης με τίτλο: «Έργα διάθεσης ΕΕΛ οικισμών Καρτερού και Κ. Χάνι – Βαθειανού

Κάμπου» που αποτελεί το 2ου Υποέργο της Πράξης: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΚΑΙ Κ.ΧΑΝΙ – ΒΑΘΕΙΑΝΟΥ ΚΑΜΠΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ: 5047420.

10. Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Επέκταση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων σε νέες περιοχές δυτικά του

Οικισμού Γουβών», Προϋπολογισμού 150.000,00€ και υποβολής Τεχνικού Δελτίου χρηματοδότησης

από το Εθνικό σκέλος του ΠΔΕ της Περιφέρειας Κρήτης.

11. Παράταση προθεσμίας υποβολής παραδοτέου 3ου και 4ου Σταδίου της μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση

Μελέτης Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (MASTERPLAN) Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου»

12. Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ», με

κωδικό ΟΠΣ 5000364-01, Αναδόχου: «ΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.»

13. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΚΑΙ ΒΑΘΕΙΑΝΟ ΚΑΜΠΟ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», με Κωδικό ΟΠΣ 5008033, ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«Κρήτη 2014- 2020», Αναδόχου: «ΚΑΝΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».

14. Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας «Χωματουργικές εργασίες για τις συντηρήσεις και επισκευές των

δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου της Δημοτικής Ενότητας Γουβών

(2022)», Προϋπολογισμού 29.450,00€ (πλέον Φ.Π.Α.)

15. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Τ.Δ.

ΓΟΥΡΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»

16. Έγκριση απευθείας ανάθεση για την «Ανανέωση Συνδρομής του Δικτύου JGC-NET»

17. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την «Βάψιμο της καρότσας και του σασί του φορτηγού ΚΗΙ 2064

της ΔΕΥΑ Χερσονήσου»

18. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «Προμήθεια Ειδών Θερινής Ένδυσης έτους 2022»

19. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την «Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού Vacuum

Γουρνών»

20. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την «Ετήσια και εκτεταμένη συντήρηση φυσητήρων Μονάδος

Βιολογικού Καθαρισμού Χερσονήσου»

21. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την «Επισκευή στo μηχανάκι με αριθμό ΗΗΑ 207 της ΔΕΥΑ

Χερσονήσου»

22. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την «Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση ειδικού φίλτρου

στερεών, του τμήματος αφυδάτωσης στο Βιολογικό Καθαρισμό Χερσονήσου»

23. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «Καθαρισμός γραφείων Βιολογικού Μαλίων & Χερσονήσου 2022-

23»

24. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την «Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή και συντήρηση

μηχανολογικών εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑ Χερσονήσου»

25. Αίτημα Αποζημίωσης υλικών ζημιών οχήματος

26. Ένσταση κατά Αποφάσεων Τετραμελούς (2)

27. Εξέταση αιτημάτων Δημοτών - Ρύθμιση οφειλών

- 3 -

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ