Πρόσκληση στη 18η Τακτική Συνεδρίαση 2021 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου 1069/80, με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ ΄Α 55/11-3-2020)  Άρθρο 10, Παρ. 1 και με το υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του ΥΠΕΣ, σας προσκαλώ στη 18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 5[1] και 167, παρ. 1[1] του ν. 3852/2010, σήμερα ΠΕΜΠΤΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 και ώρα 09:30 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης


 

  1. Πρόσληψη με σύμβαση αορίστου χρόνου ιδιωτικού δίκαιου, του διοριστέου Μανιούδη Εμμανουήλ κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ), έπειτα από την υπ’ αριθμ. 795/30-6-2021 απόφαση του Β΄ Τμήματος  του ΑΣΕΠ, που αφορά αντικατάσταση διοριστέου επί αναπληρώσεων με την προκήρυξη 3Κ/2018 και την προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών από τον υπάλληλο 

  2. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ και της αποστολής πρόσκλησης στον Οικονομικό Φορέα: “ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΗ ΜΟΝ ΑΕ”, προκειμένου να εξηγήσει την τιμή - κόστος που προτείνει στην προσφορά του για το έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»


 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ

ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ