Πρόσκληση για τη 18η Τακτική Συνεδρίαση της ΔΕΥΑΧ την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου 1069/80 σας προσκαλώ στη 18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. την ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 και ώρα 13:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης

 

1. 7η Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2019

2. Αναλυτική Έκθεση Ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2018 της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

3. Έγκριση Λίστας ληξιπρόθεσμων οφειλών για διαβίβαση προς είσπραξη στη Δ.Ο.Υ.

4. Τροποποίηση της Τιμολογιακής Πολιτικής της ΔΕΥΑΧ με την εισαγωγή ειδικού τιμολογίου για Απόρους

5. Ενημέρωση επί Σχεδίου Σύμβασης Επενδυτικού δανείου από το Τ.Π και Δανείων του έργου: «Αντικατάσταση του δικτύου διανομής ύδατος στον οικισμό Γουρνών του Δήμου Χερσονήσου», ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και χορήγηση εξουσιοδότησης υπογραφής.

6. Έγκριση παραχώρησης χρήσης χώρου εντός της Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Γουβών προς τον Ο.Α.Κ. για εγκατάσταση του απαιτούμενου αντλιοστασίου και αυτοματισμού με σκοπό την άρδευση του πρασίνου στο τμήμα Γούρνες-Χερσόνησος του Β.Ο.Α.Κ.

7. Ορισμός νομίμου εκπροσώπου στην Ε.Δ.Ε.Υ.Α. και αναπληρωτή του

8. Αναγνώριση προϋπηρεσίας

9. Πιστοποίηση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με το αντικείμενο απασχόλησης

10. Πιστοποίηση συνάφειας διδακτορικών τίτλων σπουδών με το αντικείμενο απασχόλησης.

11. Προγραμματισμός Προσλήψεων Ορισμένου Χρόνου Έτους 2020 (συμβάσεις 8μηνης διάρκειας)

12. Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας, υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες, υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και καθιέρωση εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας για τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ έτους 2020. 

13. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΚΑΙ ΒΑΘΕΙΑΝΟ ΚΑΜΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», με Κωδικό ΟΠΣ 5008033, ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014- 2020», Αναδόχου: «ΚΑΝΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»

14. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Εργασίες επισκευής και προμήθεια ανταλλακτικών – εξοπλισμού για την συντήρηση και λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων ύδρευσης της ΔΕΥΑ Χερσονήσου» και ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 148/2019 Απόφασης Δ.Σ.

15. Εισήγηση έγκρισης μελέτης με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (Σ.Α.Ν.) ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», Προϋπολογισμού 109.877,90€ (πλέον Φ.Π.Α.) και υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» στον άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών, με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan) και Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού)»

16. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «Μέσα Ατομικής Προστασίας»

17. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «Ανανέωση Σύμβασης Προγράμματος Μισθοδοσίας»

18. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «Προμήθεια φορητής ανυψωτικής διάταξης»

19. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «Καταμέτρηση υδρομέτρων Δ.Ε. Μαλίων (Μοχός & Σταλίδα)»

20. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «Καταμέτρηση υδρομέτρων Δ.Ε. Μαλίων (Κράσι & Μάλια)»

21. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «Καταμέτρηση υδρομέτρων Δ.Ε. Τομέα Κοκκίνη Χάνι»

22. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «Αντικατάσταση πυροκροτητών του μόνιμου συστήματος πυρόσβεσης της ΔΕΥΑ Χερσονήσου»

23. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «Επισκευές μηχανημάτων των τμημάτων άρδευσης και αεροσυμπιεστών της ΜΒΚ Χερσονήσου»

24. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «Προμήθεια ανταλλακτικών των οχημάτων ΗΖΑ 8027 + ΗΖΑ 8028 Citroen Jumpy»

25. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «Έκτακτη συντήρηση δοσομετρικής αντλίας του οικισμού Μοχού»

26. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης, για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Χωματουργικές εργασίες για τις συντηρήσεις και επισκευές των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου στη Δημοτική Ενότητα Μαλίων για το έτος 2020»

27. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης, για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Χωματουργικές εργασίες για τις συντηρήσεις και επισκευές των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου στη Δημοτική Ενότητα Χερσονήσου για το έτος 2020»

28. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης, για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Χωματουργικές εργασίες για τις συντηρήσεις και επισκευές των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου στη Δημοτική Ενότητα Γουβών για το έτος 2020»

29. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης, για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Χωματουργικές εργασίες για τις συντηρήσεις και επισκευές των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου στη Δημοτική Ενότητα Επισκοπής για το έτος 2020»

30. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «Προμήθεια-εγκατάσταση & παραμετροποίηση νέου UPS, προμήθεια τριών routers, ενός switch και ενός NAS και εργασίες δημιουργίας και παραμετροποίησης VPN»

31. Εξέταση αιτήματος Δημότη για εξαγωγή υδρομέτρου και μείωση οφειλής

32. Εξέταση αιτημάτων Δημοτών - Ρύθμιση οφειλών.

33. Άδεια σύνδεσης ακινήτου που βρίσκεται στη θέση ΄΄Αργουλίδα΄΄, της Δημοτικής Κοινότητας Χερσονήσου, με το δίκτυο αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου.

34. Έγκριση Συνολικής Παράτασης Προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αναβάθμιση Υφιστάμενων Αντλιοστασίων Χερσονήσου και Επέκταση Αποχετευτικού Δικτύου σε Νέες Περιοχές»

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

 

 

ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ