Πρόσκληση στην 17η Συνεδρίαση 2014 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Χερσονήσου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου 1069/80 σας προσκαλώ σε  TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΧ την   
Πέμπτη 20   Νοεμβρίου  2014
 και ώρα 1:00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλίων για συζήτηση και λήψη απόφασης με θέματα  ημερήσιας διάταξης.

-

Θέματα  ημερήσιας διάταξης

 

  1. 1.    Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 123/2014 απόφασης Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ με θέμα «Συγκρότηση σε σώμα Διοικητικού Συμβουλίου  ΔΕΥΑΧ».
  2. Τροποποίηση  της υπ΄αριθμ. 124/2014  απόφασης Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ  με θέμα «Σύσταση και ορισμός μελών επιτροπής για την εξέταση ενστάσεων δημοτών που αφορούν λογαριασμούς ύδρευσης αποχέτευσης και άρδευσης».
  3. Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων
  4. 4.    Εξέταση ενστάσεως της εταιρείας ΤΕΧΝΟΑΝΤΛΗΤΙΚΗ Ο.Ε. για τον διαγωνισμό «Εργασίες επισκευής και προμήθεια ανταλλακτικών – εξοπλισμού για την συντήρηση και λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων ύδρευσης και άρδευσης του Δ. Χερσονήσου» και έγκριση Πρακτικού Ι του διαγωνισμού.
  5. Αποδοχή από το νέο ΔΣ ΔΕΥΑΧ  ο προγραμματισμός προσλήψεων  για το έτος 2014 ο οποίος είχε πραγματοποιηθεί από προηγούμενο Δ.Σ της ΔΕΥΑΧ (σύμφωνα με την απόφαση 19/2014 ΔΕΥΑΧ)
  6. Αμοιβή Προέδρου Δ.Σ ΔΕΥΑΧ
  7. Εξέταση δυνατότητας παράτασης  προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων της ρύθμισης του Ν.4304/2014 για διακανονισμό  ληξιπρόθεσμων οφειλών καταναλωτών.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ

 

 

ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ