πρόσκληση 6ης τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία : «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»πρόσκληση 6ης τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία : «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»

Σας προσκαλώ σε τακτική  συνεδρίαση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία  « ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ »,  που θα γίνει δια ζώσης,   σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με  τον Ν. 5043/2023 και την υπ’ αριθμό 488/25-04-2023 εγκύκλιο: «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων Άρθρο 11 του ν. 5043/2023 ( Α΄91 )», στο γραφείο του προαναφερόμενου Ν.Π.Δ.Δ. εντός του Δημοτικού Καταστήματος, στην πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών.

 

 Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί την Τρίτη  06 Ιουνίου 2023  και ώρα  10:00,  για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 ΘΕΜΑ 1ο:  

ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟ 14/2022  (ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»), ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΟΥΒΩΝ.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ZΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ