Πρόσκληση στην 12η ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου

Θ Ε Μ Α:

«Πρόσκληση για την 12η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου».

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε ειδική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων

του Δημοτικού Συμβουλίου στην Δημοτική Ενότητα Λ.Χερσονήσου την 15η του μηνός Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης

για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ψήφιση του Προϋπολογισμού Εσόδων Εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαίσιου Δράσης

έτους 2020 και συμμόρφωση στην γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής

Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ανυφαντάκης Εμμανουήλ