Πρόσκληση στην 14η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα

συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην Δημοτική Ενότητα Λ.Χερσονήσου την 27η

του μηνός Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, για τη συζήτηση και λήψη

απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής προμηθειών, εργασιών και γνωμοδοτήσεων για

τη διενέργεια διαγωνισμών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για το έτος

2020.

2.Έγκριση της τροποποίησης της σύμβασης των Καυσίμων λόγω υπολοίπου στην

υπάρχουσα σύμβαση και μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας του νέου διαγωνισμού

από το Δήμο.

3. Ορισμός Μελών της επιτροπής διενέργειας των δημοπρασιών μίσθωσης ,εκμίσθωσης

και εκποίησης ακινήτων για το έτος 2020 του άρθρου 1 του Π.Δ.270/81.

4. Περί 4ης έγκρισης εγγραφών και διαγραφών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου για

το εκπαιδευτικό έτος 2012-2020.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ανυφαντάκης Εμμανουήλ