Πρόσκληση για την 8 η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Έλλη Αλεξίου Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2023

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν.3463/08-06-2006 ΦΕΚ 114Α’/2006 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης στο Δημαρχείο Γουρνών την 8η του μηνός Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Πραγματοποίηση - προγραμματισμός εκδήλωσης για την ημερίδα βράβευσης μαθητών λυκείου έτους 2023 και προμήθεια φορητού Η/Υ (laptop) σε μαθητές/μαθήτριες που εισήχθησαν πρώτοι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από τα Λύκεια του Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2023.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Εμμανουήλ Σμαργιανάκης