Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης έτους 2022, Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία « ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ».

  Σας προσκαλώ σε τακτική  συνεδρίαση, που θα γίνει δια περιφοράς,     σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου  ΦΕΚ 55 τεύχος Πρώτο 11-3-2020, άρθρο 10: «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 » παρ. 1, βάσει του οποίου: κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής διάδοσης του   η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ  α΄ και β΄ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ.  5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 ( Α΄ 87 ), είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

         Παρακαλείσθε όπως  αποστείλετε - γνωστοποιήσετε τις αποφάσεις σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά,  στην γραμματεία του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: « ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ », αναφορικά με την ψήφο σας, υπέρ – κατά ή λευκή, για κάθε θέμα συζήτησης και κατά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, καθώς επίσης και τυχόν απόψεις σας, προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης.

 

         Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί την Παρασκευή   04  Φεβρουαρίου  2022  και  από  10:00  έως 12:00,  για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

ΘΕΜΑ 1:   

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ  ΤΗΣ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

           ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 

 

 

       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ZΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ