Πρόσκληση στη 11η Έκτακτη Συνεδρίαση 2022 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου 1069/80, με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ ΄Α 55/11-3-2020)  Άρθρο 10, Παρ. 1 και με το υπ’ Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 201 /οικ.1827 (ΑΔΑ: ΨΜ9Β46ΜΤΛ6-ΧΛΣ) του ΥΠΕΣ, σας προσκαλώ στην ΕΚΤΑΚΤΗ 11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 5[1] και 167, παρ. 1[1] του ν. 3852/2010 την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 και ώρα 09:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης.

 

Θέμα ημερήσιας διάταξης

  1. 1.    Τροποποίηση διακήρυξης προμήθειας υδρομέτρων και υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ

ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ