Πρόσκληση στη 1η Τακτική Συνεδρίαση 2024 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου 1069/80 σας προσκαλώ στην 1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 13:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

 

1. Συγκρότηση σε σώμα Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΧ

2. Σύσταση και ορισμός μελών επιτροπής για την εξέταση ενστάσεων δημοτών που αφορούν λογαριασμούς ύδρευσης αποχέτευσης και άρδευσης

3. Αποζημίωση Προέδρου Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ. & Αποζημίωση Μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις

4. Έγκριση σχεδίου σύμβασης παροχής νερού από το διυλιστήριο του φράγματος Αποσελέμη έτους 2024 – ετήσια

5. Ανατροπή Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης έτους 2023

6. Έγκριση Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης για τις πολυετής δαπάνες, συνεχιζόμενες δαπάνες, μεταφερόμενες απλήρωτες υποχρεώσεις, σταθερές δαπάνες καθώς και τις δαπάνες πάγιου χαρακτήρα.

7. Μεταφορά απλήρωτων υποχρεώσεων στον Προϋπολογισμό έτους 2024

8. Έγκριση 17ου Λογαριασμού του έργου «Επιχορήγηση της ΔΕΥΑ Χερσονήσου για Ολοκλήρωση Έργου Αποχέτευσης Ακαθάρτων οικισμών Καρτερού και Κ. Χάνι Βαθειανού Κάμπου» ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ(2019) στη Συλλογική Απόφαση ΣΑΕ 075 με Κωδ. Έργου: 2019ΣΕ07500000

9. Απευθείας ανάθεση «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ - ΑΓΡΙΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», Προϋπολογισμού 59.400,00 €

10. Αίτημα εταιρίας KRIVEK A.E. για βεβαίωση σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο.

 

Θέματα προς συζήτηση - λήψη απόφασης στο επόμενο Δ.Σ.

1. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) ΔΕΥΑΧ

2. Τροποποίηση της 148/2017 (ΑΔΑ: Ω2ΓΟΟΛΝΞ-ΙΙΘ) Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου – ΠΕΡΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΧ

3. Παράταση Δυνατότητας Ρύθμισης Οφειλών Καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., σε συνέχεια της 10/2020 (AΔΑ: Ψ9Β3ΟΛΝΞ-Υ5Λ) & 160/2021 (ΑΔΑ: 6ΦΛΧΟΛΝΞ-ΧΥΔ) Αποφάσεων του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ